Toepasselijkheid :
Artikel 1.
Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes en/of op de door ons met afnemers gesloten overeenkomsten.
Artikel 2.
Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts) persoon , die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam(a)m(en).
Wijzigingen:
Artikel 3.
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk met opdrachtgever zijn overeengekomen.
Offertes en prijzen:
Artikel 4.
1. Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 dagen geldig.
2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, valuta-en wisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd onze prijzen daarbij aan te passen – met dien verstande- dat als de prijsaanpassing binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst 10% of meer bedraagt – aan opdrachtgever het recht toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders is overeengekomen worden bij orders binnen Nederland boven de 100 liter autowaschemie geen vrachtkosten berekend. Bij orders buiten Nederland worden de werkelijk gemaakte vrachtkosten in rekening gebracht. Tenzij franco incl. verzekering is bedongen draagt opdrachtgever het vervoersrisico.Leverings-en leveringstermijnen:
Artikel 5.
1. Een overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever ons alsnog schriftelijk een redelijke termijn te stellen om te leveren.

Overmacht:
Artikel 6.
1. Bij overmacht worden onze leverings-en andere verplichtingen opgeschort tot het moment dat nakoming redelijkerwijs van ons kan worden gevergd. Met overmacht wordt gelijkgesteld, alle omstandigheden, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld, in het bijzonder staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen van onverschillig welke aard, gebrek aan materiaal, stijging van grondstofprijzen, alsmede daarmee gelijk te achten omstandigheden, ontheffen ons van de verplichting de levertijd in acht te nemen en geeft ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Garantie :
Artikel 7.
1. Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Voor gebreken in geleverde goederen zijn wij, met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting, jegens de opdrachtgever aldus aansprakelijk dat wij alle onderdelen, waaraan gedurende de garantieperiode als gevolg van materiaal- of constructiefouten enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, kosteloos zullen herstellen of vervangen, dit ter onzer keuze. In dat geval dient het gebrek binnen acht dagen na ontdekking ter onzer kennis worden gebracht.
2. De kosten van verzending naar het reparatieadres of inspectie c.q. werkzaamheden ter plaatse zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de garantieclaim terecht is.
3. Onze garantieverplichting vervalt indien de goederen niet overeenkomstig, hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht.
4. De garantietermijn bedraagt 12 maanden. Voor de chemische producten vangt deze termijn aan per fabricagedatum. Voor overige artikelen een jaar na levering. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid onzerzijds.

Betaling :
Artikel 8.
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling zonder korting of compensatie plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is, in verzuimen hebben wij recht om de opdrachtgever vanaf vervaldatum een rente van 1% per maand in rekening te brengen te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten ten bedrage van 15% van de uitstaande vordering of zoveel meer aan daadwerkelijk gemaakte kosten.
3. Ieder betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering.

Eigendomsvoorbehoud:
Artikel 9.
1. Zolang de opdrachtgever niet de volledige koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behouden wij ons de eigendom van de goederen voor, met dien verstande dat de opdrachtgever vanaf het moment van terbeschikkingstelling de aansprakelijkheid en risico van het geleverde draagt. De opdrachtgever is niet gerechtigd de goederen te onze nadele te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen.

Reclames:
Artikel 10.
1. Reclames met betrekking tot de geleverde goederen kunnen slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen de 6 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel binnen 6 dagen na de ontdekking van het gebrek en de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
2. Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Privacy:
Artikel 11.
1. Om de leveringen te kunnen uitvoeren is het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en tijdelijk op te slaan. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden :
a. De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
b. Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever en/of de contactpersoon van de opdrachtgever
c. Om de opdrachtgever en contactpersonen nader te informeren over dienstverlening en/of relevante producten.
2. Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG)
3. Caramba Nederland BV beschikt over een privacy statement welke is te raadplegen op de website (www.caramba.eu) en welk op eerste verzoek van de opdrachtgever of betrokkene beschikbaar wordt gesteld.

Aansprakelijkheid en vrijwaring:
Artikel 12.
1. Onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiend uit, of in verband staande met de door ons geleverde goederen, werkzaamheden of geleverde goederen. Werkzaamheden of geleverde diensten is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waartegen genoemde prestaties geleverd zijn, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De opdrachtgever dient ons te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid welk op ons jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door ons geleverde goederen of verrichte diensten.

Ontbinding:
Artikel 13.
1. Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij een aanmerkelijke wijziging van omstandigheden, zoals faillissement, surseance van betaling van opdrachtgever, waardoor nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd.

Geschillen en toepasselijk recht :
Artikel 14.
1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen in verband met de met opdrachtgever gesloten overeenkomst die daarmee samenhangen worden in eerste instantie en bij uitsluiting beslecht door de competente rechter te Assen. Rechtsvorderingen onzerzijds kunnen wij echter ook bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig maken.