Gegevensbeschermingsverklaring

Gegevensbescherming neemt een zeer belangrijke plaats in binnen onze onderneming. Gebruikmaking van de website is in principe zonder enige vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Voor zover een betrokken persoon op bijzondere diensten van onze onderneming online beroep wenst te doen, zou een verwerking van persoonsgegevens echter noodzakelijk kunnen worden. Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk en bestaat er voor een dergelijke verwerking geen wettelijke basis, verzoeken wij over het algemeen om de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokken persoon, gebeurt steeds overeenkomstig de Duitse Wet inzake Gegevensbescherming (in Duitsland “BDSG”) de vanaf 25.05.2018 van kracht zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in Duitsland “DS-GVO”) en mee van toepassing zijnde wetten. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wenst onze onderneming over aard, omvang en doel van de door ons verwerkte persoonsgegevens te informeren en betrokken personen over hun rechten wegwijs te maken.

Onze onderneming heeft talrijke technische en organisatorische maatregelen in de praktijk gebracht om een zo compleet mogelijke bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te vrijwaren. Toch kan een gegevensoverdracht via het internet in principe veiligheidslekken vertonen, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden.

1 Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van onze onderneming is gebaseerd op de AVG. Onze gegevensbeschermingsverklaring dient gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk te zijn. Om dit te garanderen, lichten wij vooraf de gebruikte begrippen toe:

1.1 Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens betreft het „al de informatie die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (onderstaand „betrokken persoon“) betrekking heeft; als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een kenmerk zoals een naam, aan een registratienummer, aan locatiegegevens, aan een online-kenmerk of aan één of meerdere bijzondere eigenschappen, die de uiting van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn, geïdentificeerd kan worden“ (AVG art. 4 lid 1).

1.2 Betrokken persoon

Een betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wier persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt worden.

1.3 Verwerking

Verwerking is elk met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde verrichting of iedere dergelijke reeks verrichtingen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, het registreren, de organisatie, het ordenen, de opslag, de aanpassing of wijziging, het uitlezen, het opvragen, het gebruik, de openbaarmaking door overmaking, verspreiding of een andere vorm van de beschikbaarstelling, de aanpassing of de koppeling, de beperking, het wissen of de vernietiging.

1.4 Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met het doel, de verwerking daarvan in de toekomst te beperken.

1.5 Profilering

Profilering is elke aard van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij deze persoonsgegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten, die op een natuurlijke persoon betrekking hebben, te beoordelen en in het bijzonder om aspecten met betrekking tot arbeidsprestaties, economische toestand, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van plaats van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

1.6 Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens, waarbij de persoonsgegevens, zonder daarbij aanvullende informatie te betrekken, niet meer aan een specifieke betrokken persoon toegewezen kunnen worden. Deze afzonderlijk bewaarde, aanvullende informatie is onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen, zodat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegewezen kunnen worden.

1.7 Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen over de doelstellingen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist.

1.8 Orderverwerker

Orderverwerker is een natuurlijke – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

1.9 Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie, aan wie de persoonsgegevens openbaar gemaakt worden, onafhankelijk van het feit of het daarbij al dan niet om een derde gaat. Autoriteiten die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens verkrijgen, gelden echter niet als ontvanger

1.10 Derde

Derde is een natuurlijke – of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie behalve de betrokken persoon, de verantwoordelijke, de orderverwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of van de orderverwerker bevoegd zijn, de persoonsgegevens te verwerken.

1.11 Toestemming

Toestemming is elke door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig geuite wilsbeschikking in de vorm van een verklaring of een andere, duidelijk bevestigende handeling, waarmee de betrokken persoon te verstaan geeft dat hij/zij met de verwerking van de met hem/haar verband houdende persoonsgegevens akkoord gaat.

2 Name en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke als bedoeld in de AVG is:

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334-336
D-47055 Duisburg

E-mail:  kontakt@caramba.eu
www.caramba.eu


3 Contactgegevens van onze externe gegevensbeschermingscoördinator

Herr (de heer) Michael Gruber
BSP-SECURITY
Franz-Mayer-Str. 1
D-93053 Regensburg

Tel. +49 (0) 941 46 29 09 29
info[at]bsp-security.de
www.bsp-security.de

Elke betrokken persoon kan zich bij alle vragen en suggesties met betrekking tot de gegevensbescherming direct tot onze gegevensbeschermingscoördinator richten.

4 Cookies

De webpagina’s van onze onderneming maken gebruik van cookies. Cookies en tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem achtergelaten en opgeslagen worden.

Talrijke webpagina’s en servers maken gebruik van cookies. Tal van cookies omvatten een zogenaamde Cookie-ID. Een cookie-ID is een duidelijke karakteristiek van de cookie.
Ze bestaat uit een tekenvolgorde, door welke webpagina’s en servers toegewezen kunnen worden aan de concrete internetbrowser, waarin de cookie opgeslagen werd.
Dit maakt het voor de bezochte webpagina’s en servers mogelijk om de individuele browser van de betrokken persoon van andere internetbrowsers, die andere cookies omvatten, te onderscheiden. Een bepaalde internetbrowser kan via de eenduidige Cookie-ID herkend en geïdentificeerd worden. Door de gebruikmaking van cookies kan de firma Caramba Chemie GmbH & Co. KG de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten beschikbaar stellen die zonder de cookiesessie niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website in functie van de gebruiker geoptimaliseerd worden. Cookies maken het voor ons mogelijk om, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning bestaat erin, de gebruikers de gebruikmaking van onze website te vergemakkelijken. De gebruiker van een webpagina die van cookies gebruik maakt, moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de webpagina opnieuw zijn/haar toegangsgegevens invoeren, omdat dit door de website en de op het computersysteem van de gebruiker achtergelaten cookie voor zijn rekening genomen wordt. Nog een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online-shop. De online-shop onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje gelegd heeft, door middel van een cookie.

De betrokken persoon kan het achterlaten van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daardoor tegen het achterlaten van cookies voorgoed ingaan. Verder kunnen reeds achtergelaten cookies te allen tijde via een internetbrowser of via andere softwareprogramma’s gewist worden. Dit is in alle courante internetbrowsers mogelijk. Deactiveert de betrokken persoon het achterlaten van cookies in de gebruikte internetbrowser, dan zijn in bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website in hun volledige omvang bruikbaar.

5 Registratie van algemene gegevens en informatie

De webserver van de firma Caramba Chemie GmbH & Co. KG registreren bij elke oproep van de website door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden in de logfiles van de server opgeslagen. Geregistreerd kunnen worden de gebruikte browsertypes en versies, het door het betreffende systeem gebruikte besturingssysteem, de website, van welke een betreffend systeem op onze website geraakt, de sub-webpagina’s die via een betreffend systeem op onze website aangestuurd worden, de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, een internet-protocol-adres (IP-adres), de Internet-Service-Provider van het betreffende systeem en overige gelijkaardige gegevens en informatie die voor de beveiliging ingeval van aanvallen op onze IT-systemen dienen.

Bij de gebruikmaking van deze algemene gegevens en informatie kan de firma Caramba Chemie GmbH & Co. KG deze niet tot de betrokken persoon herleiden. Deze informatie wordt veeleer benodigd om de respectieve inhoud van onze website correct af te leveren, de respectieve inhoud van onze website en tevens de reclame voor de website te optimaliseren, de duurzame functionaliteit van onze informatietechnologische systemen en van de techniek van onze website te garanderen en tevens om wetshandhavingsautoriteiten in geval van een cyberaanval de voor de strafvervolging noodzakelijke informatie beschikbaar te stellen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door de firma Caramba Chemie GmbH & Co. KG daarom enerzijds statistisch en verder met het doel geanalyseerd, de gegevensbescherming en de gegevensveiligheid binnen onze onderneming te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te vrijwaren. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden gescheiden van alle door een betrokken persoon vermelde persoonsgegevens opgeslagen.

6 Contactmogelijkheid via de website

De website van onze onderneming omvat op grond van wettelijke voorschriften gegevens die een snelle elektronische contactopname met onze onderneming en een directe communicatie met ons mogelijk maken, wat eveneens een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Voor zover een betrokken persoon per e-mail of via een contactformulier contact met de verantwoordelijke voor de verwerking opneemt, worden de door de betrokken persoon overgemaakte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokken persoon aan de verantwoordelijke voor de verwerking overgemaakte persoonsgegevens worden met het oog op de bewerking of de contactopname met de betrokken persoon opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

7 Routinematige schrapping en blokkering van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokken persoon slechts voor de periode die voor het bereiken van het doel van de verwerking noodzakelijk is of voor zover dit door de wetgever in wetten of voorschriften,
aan wie de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is, voorzien werd. Valt het doel van de opslag weg of verstrijkt een door de wetgever voorgeschreven opslagtermijn, dan worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist

8 Rechten van de betrokken persoon

8.1 Recht op bevestiging

Elke betrokken persoon heeft het recht, van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te eisen, of er hem/haar betreffende persoonsgegevens verwerkt worden. Wenst een betrokken persoon dit recht op bevestiging op te eisen, dan kan hij/zij zich te allen tijde tot onze gegevensbeschermingscoördinator of tot een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking richten.

8.2 Recht op inlichtingen

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht, van de verantwoordelijke voor de verwerking kosteloze inlichtingen over de over zijn/haar persoon opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze inlichtingen samen met de hier vermelde informatie te krijgen:

 • de doelstellingen van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers, tegenover welke de persoonsgegevens openbaar gemaakt werden of nog openbaar gemaakt worden, in het bijzonder bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande periode, waarin de persoonsgegevens opgeslagen worden of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vastlegging van deze periode
 • het bestaan van een recht op correctie of schrapping van de hem/haar betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een recht op verzet tegen deze verwerking
 • het bestaan van een recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden: alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met inbegrip van profilering conform artikel 22 lid 1 en 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en – tenminste in deze gevallen — veelzeggende informatie over de betrokken logica alsook de draagwijdte en de nagestreefde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

Verder heeft de betrokken persoon er een recht op informatie over, of persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie overgemaakt werden. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokken persoon voor het overige het recht, inlichtingen over de aangewezen garanties in verband met de overmaking te krijgen.

Wenst een betrokken persoon dit recht op informatie op te eisen, dan kan hij/zij zich in dit verband te allen tijde tot onze gegevensbeschermingscoördinator richten.

8.3 Recht op correctie

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht, de onmiddellijke correctie van hem/haar betreffende persoonsgegevens te eisen. Verder heeft de betrokken persoon het recht, met inachtneming van de doelstellingen van de verwerking, de completering van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te eisen.

Wenst een betrokken persoon dit recht op correctie op te eisen, dan kan hij/zij zich in dit verband te allen tijde tot onze gegevensbeschermingscoördinator richten.

8.4 Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht, van de verantwoordelijke te eisen dat de hem/haar betreffende persoonsgegevens zonder enig uitstel gewist worden, voor zover één van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens werden verzameld of op een andere manier verwerkt voor doeleinden, waarvoor ze niet meer noodzakelijk zijn.
 • De betrokken persoon herroept zijn/haar toestemming, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 letter a Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebaseerd was en er ontbreekt een andere wettelijke basis voor de verwerking.
 • De betrokken persoon tekent conform art. 21 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzet aan tegen de verwerking en er is geen sprake van prioritaire gegronde redenen voor de verwerking of de betrokken persoon tekent conform art. 21 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzet tegen de verwerking aan.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, na te komen.
 • De persoonsgegevens werden met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzameld.

Voor zover van één van de hierboven vermelde redenen sprake is en een betrokken persoon voor het wissen van persoonsgegevens, die bij onze onderneming opgeslagen zijn, zou willen zorgen, kan hij/zij zich te allen tijde tot onze gegevensbeschermingscoördinator richten. De gegevensbeschermingscoördinator zal ervoor zorgen dat aan de eis tot wissen zonder enig uitstel voldaan wordt.

Werden de persoonsgegevens door onze onderneming openbaar gemaakt en is onze onderneming als verantwoordelijke conform art. 17 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tot schrapping van de persoonsgegevens verplicht, dan treft onze onderneming met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen, die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te brengen dat de betrokken persoon van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijke personen het wissen van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens geëist heeft, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De gegevensbeschermingscoördinator zal in het specifieke geval het nodige doen.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het door de Europese richtlijnen verstrekkende en verordende bevoegdheid verleende recht, van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te eisen indien aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon wijst het wissen van de persoonsgegevens van de hand en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, de betrokkene heeft ze echter nodig om rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De betrokken persoon heeft verzet tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG aangetekend en het staat nog niet vast, of de gegronde redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.

Voor zover aan één van de hierboven genoemde voorwaarden voldaan is en een betrokken persoon de beperking van persoonsgegevens, die bij onze onderneming opgeslagen zijn, wenst te eisen, kan hij/zij zich te allen tijde tot onze gegevensbeschermingscoördinator richten. De gegevensbeschermingscoördinator zal voor de beperking van de verwerking zorgen.

8.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht, de hem/haar betreffende gegevens, die door de betrokken persoon ter beschikking van een verantwoordelijke gesteld werden, in een gestructureerd, courant en met een machine leesbaar formaat te krijgen. Hij/zij heeft bovendien het recht, deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering vanwege de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens ter beschikking gesteld werden, over te maken, voor zover de verwerking op de toestemming conform art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1 letter b AVG gebaseerd is en de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die in het algemeen belang kadert of voor de uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt dat aan de verantwoordelijke overgedragen werd.

Verder heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn/haar recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 lid 1 AVG het recht, te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens direct door een verantwoordelijke overgemaakt worden, voor zover dit technisch realiseerbaar is en voor zover de rechten en vrijheden van andere persoon daarvan geen hinder ondervinden.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokken persoon zich te allen tijde tot de door ons aangestelde gegevensbeschermingscoördinator richten.

8.7 Recht op verzet

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht, om redenen, die uit zijn/haar buitengewone situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG plaatsvindende verwerking van hem/haar betreffende gegevens, verzet aan te tekenen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

Onze onderneming verwerkt de persoonsgegevens ingeval van verzet niet meer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon of indien de verwerking dient om rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Verwerkt onze onderneming persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan heeft de betrokken persoon het recht, te allen tijde verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens in functie van dergelijke reclame aan te tekenen. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze met dergelijke direct marketing verband houdt. Verzet de betrokken persoon zich tegenover Caramba tegen de verwerking met het oog op de direct marketing, dan zal Caramba de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene persoon het recht, om redenen, die uit zijn/haar buitengewone situatie voortvloeien, tegen de hem/haar betreffende verwerking van persoonsgegevens, die bij onze onderneming voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89 lid 1 AVGDS-GVO plaatsvinden, verzet aan te tekenen, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht op verzet uit te oefenen, kan de betrokken persoon zich direct tot de gegevensbeschermingscoördinator richten.

8.8 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Iedere bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht, niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – met inbegrip van profilering – gebaseerde beslissing die tegenover u juridisch effect sorteert of u op soortgelijke wijze aanzienlijk schade berokkent, voor zover de beslissing niet voor de afsluiting of de nakoming van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk is of op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen ter handhaving van uw rechten en vrijheden en van uw gerechtvaardigde belangen omvatten of met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon plaatsvindt.

Is de beslissing voor de afsluiting of de nakoming van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke noodzakelijk of volgt ze met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, dan treft onze onderneming passende maatregelen om de rechten en vrijheden en tevens de gerechtvaardigde belangen van de betrokken persoon te handhaven, waartoe minstens het recht op bewerkstelliging van een ingreep door een persoon aan de zijde van de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoort.

Wenst de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen doen gelden, dan kan hij/zij zich hiervoor te allen tijde tot onze gegevensbeschermingscoördinator richten.

8.9 Recht op herroeping van een toestemming met betrekking tot het gegevensbeschermingsrecht

Elke bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken persoon heeft het recht, een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.
Wenst de betrokken persoon zijn/haar recht op herroeping van een toestemming op te eisen, dan kan hij/zij zich hiervoor te allen tijde tot onze gegevensbeschermingscoördinator richten.

9 Gegevensbescherming bij sollicitaties en tijdens de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook op elektronische wijze plaatsvinden. Dit is in het bijzonder het geval wanneer een sollicitant betreffende sollicitatiedocumenten op elektronische wijze, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website terug te vinden formulier, aan onze onderneming overmaakt. Sluit onze onderneming een arbeidscontract met een sollicitant, dan worden de overgemaakte gegevens in functie van de afwikkeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Wordt door onze onderneming geen arbeidscontract met de sollicitant gesloten, dan worden de sollicitatiedocumenten 6 maanden na bekendmaking van de betreffende beslissing automatisch gewist, voor zover de schrapping niet in strijd is met andere gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de werking.

10 Gegevensbeschermingsbepalingen: Tracking-Tools

10.1 Gegevensbeschermingsbepalingen voor toepassing en gebruik van Google Analytics

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is de invordering, verzameling en analyse van gegevens over het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalysedienst registreert er onder andere gegevens over, via welke website een betrokken persoon op een website gekomen is (zogenaamde Referrer), op welke subpagina’s van de website er beroep gedaan werd of hoe vaak en hoe lang een subpagina bekeken werd. Een webanalyse wordt overwegend voor een optimalisatie van een website en voor een kosten-batenanalyse van internetreclame gebruikt.

Exploitant van de Google-Analytics-component is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (VS).

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics het toevoegsel “_gat._anonymizeIp”. Door middel van dit toevoegsel wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokken persoon door Google verkort en geanonimiseerd indien de gebruikmaking van onze webpagina’s vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere verdragsluitende staat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte plaatsvindt.

Het doel van de Google-Analytics-component bestaat in de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om voor ons online-rapporten, die de activiteiten op onze webpagina’s kenbaar maken, samen te stellen en om nog andere met het gebruik van onze website gepaard gaande diensten te leveren.

Google Analytics laat een cookie achter op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, werd hiervóór reeds uitgelegd. Door de cookie achter te laten, wordt voor Google een analyse van het gebruik van onze website mogelijk gemaakt. Door elke oproep van één van de individuele pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking geëxploiteerd wordt en waarop een Google-Analytics-component geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon door de betreffende Google-Analytics-component ertoe gebracht, gegevens met het oog op de online-analyse aan Google over te maken. In het kader van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokken persoon die er voor Google onder andere voor dienen, de oorsprong van de bezoekers en klikken te achterhalen en om in het vervolg provisieafrekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonsgebonden informatie, bijvoorbeeld de tijdsduur van de gebruikmaking, de plaats, van waaruit de gebruikmaking plaatsvond, en de frequentie van de bezoeken aan onze website vanwege de betrokken persoon opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze webpagina’s worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de VS overgedragen. Deze persoonsgegevens worden door Google in de VS opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden aan derden door.

De betrokken persoon kan het achterlaten van cookies door onze website, zoals hiervóór reeds geschetst, te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daardoor blijvend tegen het achterlaten van cookies ingaan. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon achterlaat. Bovendien kan een door Google Analytics reeds achtergelaten cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden.

Verder bestaat voor de betrokken persoon de mogelijkheid om tegen een registratie van de door Google Analytics geproduceerde, op een gebruik van deze website gebaseerde gegevens en ook tegen de verwerking van deze gegevens door Google in te gaan en als dusdanig te verhinderen. Hiervoor moet de betrokken persoon een Browser-Add-On via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze Browser-Add-On deelt Google Analytics via JavaScript mee dat er geen gegevens en informatie over de bezoekjes op webpagina’s aan Google Analytics overgemaakt mogen worden. De installatie van de Browser-Add-On wordt door Google als verzet beoordeeld. Wordt het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon op een later tijdstip gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet door de betrokken persoon een nieuwe installatie van de Browser-Add-On uitgevoerd worden om Google Analytics te deactiveren. Voor zover de Browser-Add-On door de betrokken persoon of een andere persoon, die in zijn/haar machtssfeer ligt, gedeïnstalleerd of gedeactiveerd wordt, bestaat de mogelijkheid van een nieuwe installatie of een nieuwe activering van de Browser-Add-On.

Bijkomende informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html opgevraagd worden. Google Analytics wordt via de link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ gedetailleerder toegelicht.

10.2 Gegevensbeschermingsbepalingen voor toepassing en gebruik van Google-AdWords

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame die het voor een reclamemaker toelaat, advertenties in zowel de zoekmachineresultaten van Google als het Google-reclamenetwerk te plaatsen. Google AdWords maakt het voor de reclamemaker mogelijk om vooraf bepaalde sleutelwoorden vast te leggen, via welke een advertentie in de zoekmachineresultaten van Google enkel en alleen dan weergegeven wordt wanneer de gebruiker met de zoekmachine een sleutelwoordrelevant zoekresultaat opvraagt. In het Google-reclamenetwerk worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en met inachtneming van de voordien vastgelegde sleutelwoorden over themarelevante webpagina’s verdeeld.

Exploitant van de diensten van Google AdWords is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (VS).

Het doel van Google AdWords bestaat erin, voor onze website reclame te maken doordat er op de webpagina’s van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine op interesses afgestemde reclame en op onze website externe reclame verschijnt.

Komt de betrokkene door een Google-advertentie op onze website terecht, wordt er door Google op het informatietechnologische systeem van de betrokkende een zogenaamde Conversion-Cookie achtergelaten. Wat cookies zijn, werd reeds hiervóór uitgelegd. Een Conversion-cookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en dient niet om de betrokken persoon te identificeren. Voor zover de cookie nog niet afgelopen is, wordt via de Conversion-cookie achterhaald, of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online-shop-systeem, op onze website opgevraagd werden. Door de Conversion-cookie kunnen zowel wij als Google achterhalen, of een betrokken persoon, die via een AdWords-advertentie op onze website geraakt is, een omzet genereerde, m.a.w. een aankoop van artikelen voltooid of voortijdig beëindigd heeft.

De door het gebruik van de Conversion-cookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te maken.
Deze bezoekstatistieken worden door ons dan weer gebruikt om het totale aantal gebruikers vast te stellen die via AdWords-advertenties aan ons overgemaakt werden, m.a.w. om het slagen of mislukken van de betreffende AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch onze onderneming noch andere adverteerders van Google-AdWords krijgt/krijgen informatie van Google, via welke de betrokken persoon geïdentificeerd zou kunnen worden.

Door middel van de Conversion-cookie wordt persoonsgebonden informatie, bijvoorbeeld de door de betrokken persoon bezochte webpagina’s, opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze webpagina’s worden zodoende persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokken persoon gebruikte internetaansluiting, aan Google in de VS overgedragen. Deze persoonsgegevens worden door Google in de VS opgeslagen. Google geeft deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden aan derden door.

De betrokken persoon kan het achterlaten van cookies door onze website, zoals hiervóór reeds geschetst, te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daardoor blijvend tegen het achterlaten van cookies ingaan. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een Conversion-cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon achterlaat. Bovendien kan een door Google AdWords reeds achtergelaten cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s gewist worden.

Verder bestaat voor de betrokken persoon de mogelijkheid om tegen de op interesses afgestemde reclame vanwege Google in te gaan. Hiervoor moet de betrokken persoon vanuit elke van de door hem/haar gebruikte internetbrowsers de link www.google.nl/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen doorvoeren.

Bijkomende informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ opgevraagd worden.

 

11 Voor de gegevensbescherming bevoegde, toezichthoudende autoriteit

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

12 Wijzigingen van de gegevensbeschermingsbepalingen

Wij behouden ons het recht voor, onze veiligheids- en gegevensbeschermingsbepalingen te wijzigen, voor zover dit wegens de technische ontwikkeling noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook onze opmerkingen over de gegevensbescherming dienovereenkomstig aanpassen. Gelieve de telkens actuele versie van onze gegevensbeschermingsverklaring in acht te nemen.

(04/2018)